Macikų socialinės
globos namai
Šilutės Pensionatas
Macikų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Valstybės biudžetinė įstaiga

Vilties g. 2, Macikų kaimas, Šilutės seniūnija

LT-99156 Šilutės rajonas

Tel./faks. 8 441 56571

El.paštas info@macikaigloba.lt
Juridinių asmenų registras

Įstaigos kodas 190796943

A/s LT 474010043500336201 
Luminor Bank AB
Viešųjų ir privačių interesų derinimas

 

DĖL MACIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS  NAMŲ DIREKTORĖS NUSIŠALINIMO - Atsisiųsti

DĖL DIREKTORIAUS  PAVADUOTOJOS SOCIALINIAMS REIKALAMS NUSIŠALINIMO - Atsisiųsti

 

 

Viešųjų ir privačių interesų derinimas Macikų socialinės globos namuose

Viktoras Juraška yra paskirtas Macikų socialinės globos namų (toliau –Globos namai) Įgaliotu darbuotoju (Atitikties pareigūnu), atsakingu už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę įstaigoje, darbuotojų konsultavimą privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos ir koordinavimo su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija klausimais.

Aktualus Globos namų pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas:

1. direktorius;
2. direktoriaus pavaduotojai;
3. vyriausiasis buhalteris;
4. ūkio tarnybos vadovas;
5. maisto paruošimo tarnybos vadovas;
6. vyriausiasis slaugytojas;
7. vyriausiasis socialinis darbuotojas;
8. asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis, jei jie yra:
   8.1.    viešojo pirkimo komisijos nariai;
   8.2.    asmenys, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus (taip pat ir mažos vertės pirkimus vykdantys pirkimų organizatoriai);
   8.3.  viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai (ekspertais laikytini ir tie asmenys, kurie vykdant pirkimų procedūras teikia viešųjų pirkimų eksperto paslaugas);
   8.4.    viešojo pirkimo iniciatoriai;
   8.5.    turintys viešojo administravimo įgaliojimus;
   8.6.   asmenys, kuriems priskirtos funkcijos yra susijusios su biudžetų ir pinigų fondų lėšų valdymu, turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, informacinių sistemų priežiūra, administracinių sprendimų rengimu bei priėmimu ar viešųjų paslaugų teikimu;

 

Įgalioto darbuotojo (Atitikties pareigūno) Globos namuose kontaktai:

Viktoras Juraška
Tel. 8 620 58015, el. p. viktoras.juraska@macikaigloba.lt,
Vilties g.2, Macikųk.,LT- 99159 Šilutėssen., Šilutės r. sav.

 

Skundus dėl Globos namų veiksmų, susijusių su viešųjų ir privačių interesų pažeidimais galite pateikti:

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA
Vilniaus g. 27, LT-1402 Vilnius
Tel. (8 5) 212 4396,
Faks. (8 5) 261 0867
El. p.
vtek@vtek.lt


 

  • MACIKŲ SGN VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO  TVARKOS APRAŠAS - Atsisiųsti

 

  • ĮSAKYMAS DĖL VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ LAIKYMOSI MACIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TVARKOS ĮGYVENDINIMO - Atsisiųsti

 

  • VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS  2019-11-13 SPRENDIMAS NR. KS-291 „DĖL REKOMENDACIJOS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO NUOSTATŲ LAIKYMOSI KONTROLĖS VYKDYMO“ (TAR, 2019-12-02, Nr. 2019-19310) - Atsisiųsti

 

 

 

 

 

Informacijos atnaujinimo data: 2020-09-21